Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Sakalėlis“

Juridinio asmens kodas 190033314

Buveinės adresas S. Stanevičiaus g. 86, LT-07105 Vilnius

Tel. +370 5 247 5250      el. p. rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Interneto svetainė www.darzelissakalelis.lt

Vilniaus lopšelio-darželio „Sakalėlis“

paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas –

MB „Teisės labirintai”

Atstovas Mindaugas Slavinskas

adresas korespondencijai – įstaigos adresas S. Stanevičiaus g. 86, LT-07105 Vilnius

Mob. tel. +370 630 17959      el. p. info@teiseslabirintai.lt

Interneto svetainė www.teiseslabirintai.lt

Pagrindinės duomenų subjektų teisės ir svarbi informacija apie duomenų saugą įstaigoje

Jūs turite teisę:

– žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);

– susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);

– reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);

– reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
  • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

– apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:

  • asmens duomenys yra netikslūs;
  • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
  • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.

– į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);

– nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Sakalėlis“veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo.

https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:

Interneto svetainė: www.ada.lt

Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius

Tel. +370 5 271 2804,  +370 5 279 1445

Faksas. +370 5 261 9494      el. p. ada@ada.lt

REKOMENDACIJA ASMENS DUOMENŲ APSAUGA „ANDROID“ ĮRENGINIUOSE

Gairės, kaip vaikai turi saugoti savo asmens duomenis internete

Rekomendacija asmens duomenų apsauga naudojantis belaidžiais tinklais

Dėl duomenų subjektų sutikimų gavimo

Dėl informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo

Dėl asmens duomenų tvarkymo

Dėl konfidencialios informacijos nustatymo

Dėl reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus.

Dėl darbuotojų asmens duomenų tvarkymo