Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Pasiekimų žingsniai

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis ,,Ikimokyklinio vaikų vertinimo pasiekimų aprašu” (Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 2014 m.).

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

 Vaikų ugdymosi pasiekimai – tai ugdymo procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų. Visi vaikai yra skirtingi, turi skirtingą ugdymosi patirtį, skirtingą mokymosi stilių, tempą, todėl jų pasiekimai įvairiose ugdymosi srityse nevienodi.   Vaiko pažanga priklauso ne tik nuo jo individualių galių, bet ir nuo ugdytojų profesionalumo. Pažanga yra sparti, kai ikimokyklinio ugdymo auklėtojas gerai atpažįsta vaiko pasiekimus, teisingai nustatydamas esamą ir planuojamą pasiekti žingsnį, tikslingai skatina spontanišką vaiko aktyvumą, inicijuoja ugdymąsi skatinančią veiklą, teikia vaikui paramą, bendradarbiauja su šeima.

Ikimokyklinio amžiaus vaikai vertinami 18 ugdymosi sričių:

Savivoka ir savigarba;

Emocijų suvokimas ir raiška;

Savireguliacija ir savikontrolė;

Santykiai su suaugusiaisiais;

Santykiai su bendraamžiais;

Mokėjimas mokytis;

Iniciatyvumas ir atkaklumas;

Kūrybiškumas;

Problemų sprendimas;

Tyrinėjimas;

Aplinkos pažinimas;

Skaičiavimas ir matavimas;

Sakytinė kalba;

Rašytinė kalba;

Fizinis aktyvumas;

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai;

Estetinis suvokimas;

Meninė raiška.

Kiekvienoje iš vaiko ugdymosi pasiekimų sričių išskirti šeši vaiko pasiekimų žingsniai, rodantys vaiko pažangą nuo gimimo iki šešerių metų. Septintasis žingsnis, skirtas vaikų ugdymuisi individualizuoti, kai jie šeštajame žingsnyje numatytus pasiekimus įgyja dar neturėdami šešerių metų.