Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Komisija teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, skatina mokytojus tobulinti savo kompetencijas, sprendžia klausimus dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai, didina mokytojų atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos sudėtis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. spalio 11 d.
įsakymu Nr. 30-3243/22

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS
MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)
ATESTACIJOS KOMISIJOS

Atestacijos komisijos pavadinimas Komisijos sudėtis
Vilniaus lopšelio-darželio „Sakalėlis“  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų

(išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Daiva Riškienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Sakalėlis“  direktorius (komisijos pirmininkė);

Zita Lizdenienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, deleguota darbo tarybos;

Nijolė Šomkienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;

Valentina Gruzdevičienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, deleguota mokyklos tarybos;

Renata Davidavičienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;

Dovilė Žadeikienė  – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.