Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba 2023

Pedagogų taryba- nuolat veikianti lopšelio-darželio „Sakalėlis “ savivaldos patariamoji  institucija pedagogų profesiniam ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Pedagogų tarybos kompetencija:

  • Aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus;
  • Analizuoja įstaigos veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą;
  • Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą;
  • Kartu su įstaigos logopedais, asmens sveikatos priežiūros specialistu ir kitais specialistais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, kalbos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;
  • Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais (globėjais) ir visuomene kryptis;
  • Renka atstovus į Mokyklos tarybą;
  • Teikia įstaigos direktoriui siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos kėlimo;
  • Pritaria įstaigos vidaus tvarkos taisyklėms.
  • Sprendžia kitus su jos veikla susijusius klausimus

PEDAGOGŲ TARYBOS SUDĖTIS

Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
1. Rūta  Jacevičienė Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Zita Lizdenienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Angelė  Matuzevičienė Sekretorė
4. Nijolė  Kuftina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Agnė Urbonienė Logopedė, kalbos kūrybinės grupės pirmininkė
6. Renata Kazenienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, dailės ir kūrybinės grupės pirmininkė
7. Marija Jonilienė Meninio ugdymo mokytoja, etno kultūros kūrybinės grupės pirmininkė
8. Regina Tunkulaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, sporto-sveikatingumo kūrybinės grupės pirmininkė
9. Greta  Kacinauskaitė –
Ivanauskienė
Psichologė

Pasiūlymus, idėjas ir įžvalgas galima siųsti  pedagogų tarybai el. paštu:  davidavicienerenata33@gmail.com