Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Administracija

Daiva Riškienė

Direktorė

Vilniaus lopšelis – darželis „Sakalėlis“

El. pašto adresas: rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Tel. +370 666 59568

IŠSILAVINIMAS
Magistro diplomas, verslo vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis, švietimo lyderystės
programa. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Anglų filologijos bakalauras, mokytojo metodininko kvalifikacija
Edukologijos bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija.

Direktoriaus funkcijos:
Vadovavimas įstaigos veiklai ir atsakomybė už jos veiklos rezultatus.
▪ Strateginis švietimo įstaigos valdymas;
▪ Įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymas: ugdymo (-si) proceso organizavimas ir stebėsena, pokyčių valdymas;
▪ Organizacijos darbuotojų poreikių derinimas, motyvavimas ir aktyvinimas;
▪ Vadovavimas švietimo įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui – pagalbos teikimas, konsultacijos mažesnę pedagoginę patirtį turintiems kolegoms, grįžtamojo ryšio teikimas;
▪ Švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo kūrimas.

Priėmimo laikas:

Pirmadienis 9.00-12.00 val.

Trečiadienis 15.00-17.00 val.

Rūta Jacevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

El. pašto adresas: sakalelis.ugdymas@gmail.com

Tel. +370 611 30270

 

IŠSILAVINIMAS

Magistro diplomas, edukologijos magistro laipsnis.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos: 

 • Įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimo ir vykdymo organizavimas ir koordinavimas;
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo planų, programų, projektų rengimo ir įgyvendinimo organizavimas ir koordinavimas ;
 • Ugdymo proceso stebėjimas ir analizavimas, vaikų ugdymo kokybės tobulinimui;
 • Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tenkinimo įvairovės iniciavimas, vaikų saviraiškos stebėsena.;
 • Pedagoginio personalo darbo organizavimas, įstaigos veiklos vertinimo ir įsivertinimo koordinavimas;
 • Ugdytinių tėvų (globėjų) švietimo organizavimas;
 • Vaiko gerovės komisijos veiklos koordinavimas, pagalbos ir paramos šeimai teikimas.

Danguolė Grušauskienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

El. pašto adresas: pavaduotojaukiui@gmail.com

Tel. +370 624 75250

 

IŠSILAVINIMAS

Magistro diplomas, edukologijos magistro laipsnis.

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui funkcijos: 

 • Aptarnaujančio personalo darbo organizavimas ir jam vadovavimas;
 • Lopšelio – darželio pastato ir patalpų, žaidimų įrangos, teritorijoje esančių želdinių ir aikštelių priežiūros vykdymas;
 • Pastato ir patalpų remonto organizavimas bei jo vykdymo kontroliavimas;
 • Įstaigos aprūpinimas materialiniais ištekliais, turto apskaita;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe užtikrinimas;
 • Priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų vykdymas;
 • Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimas.