Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Administracija

Daiva Riškienė

Direktorė

Vilniaus lopšelis – darželis „Sakalėlis“

El. pašto adresas: rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Tel. +37066659568

IŠSILAVINIMAS
Magistro diplomas, verslo vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis, švietimo lyderystės
programa. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Anglų filologijos bakalauras, mokytojo metodininko kvalifikacija
Edukologijos bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija.

Direktoriaus funkcijos:
Vadovavimas įstaigos veiklai ir atsakomybė už jos veiklos rezultatus.
▪ Strateginis švietimo įstaigos valdymas;
▪ Įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymas: ugdymo (-si) proceso organizavimas ir stebėsena, pokyčių valdymas;
▪ Organizacijos darbuotojų poreikių derinimas, motyvavimas ir aktyvinimas;
▪ Vadovavimas švietimo įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui – pagalbos teikimas, konsultacijos mažesnę pedagoginę patirtį turintiems kolegoms, grįžtamojo ryšio teikimas;
▪ Švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo kūrimas.

Priėmimo laikas:

Pirmadienis 9.00-12.00 val.

Trečiadienis 15.00-17.00 val.

Rūta Jacevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

El. pašto adresas: sakalelis.ugdymas@gmail.com

Tel. +3706 1130270

 

IŠSILAVINIMAS

Magistro diplomas, edukologijos magistro laipsnis.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos: 

 • Įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimo ir vykdymo organizavimas ir koordinavimas;
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo planų, programų, projektų rengimo ir įgyvendinimo organizavimas ir koordinavimas ;
 • Ugdymo proceso stebėjimas ir analizavimas, vaikų ugdymo kokybės tobulinimui;
 • Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tenkinimo įvairovės iniciavimas, vaikų saviraiškos stebėsena.;
 • Pedagoginio personalo darbo organizavimas, įstaigos veiklos vertinimo ir įsivertinimo koordinavimas;
 • Ugdytinių tėvų (globėjų) švietimo organizavimas;
 • Vaiko gerovės komisijos veiklos koordinavimas, pagalbos ir paramos šeimai teikimas.

Danguolė Grušauskienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

El. pašto adresas: pavaduotojaukiui@gmail.com

Tel. (8 5) 247 5250

 

IŠSILAVINIMAS

Magistro diplomas, edukologijos magistro laipsnis.

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui funkcijos: 

 • Aptarnaujančio personalo darbo organizavimas ir jam vadovavimas;
 • Lopšelio – darželio pastato ir patalpų, žaidimų įrangos, teritorijoje esančių želdinių ir aikštelių priežiūros vykdymas;
 • Pastato ir patalpų remonto organizavimas bei jo vykdymo kontroliavimas;
 • Įstaigos aprūpinimas materialiniais ištekliais, turto apskaita;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe užtikrinimas;
 • Priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų vykdymas;
 • Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimas.