Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

(8 5) 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vilniaus  lopšelio – darželio „Sakalėlis“ Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų.

Komisija vykdo šias funkcijas:

  1. remdamasi įstaigos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis atlieka ugdymo įstaigos mokymosi aplinkos, jos saugumo analizę;
  2. rūpinasi pozityvaus įstaigos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;
  3. organizuoja įstaigos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse.
  4. gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  5. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
  6. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ugdytinių apskaitą įstaigoje;
  7. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą.
  8. įvykus krizei įstaigoje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;
  9. bendradarbiauja su įstaigos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

 

Nr. Vardas, pavardė Nariai
1. Andžela Merkienė Logopedė, komisijos pirmininkė
2. Greta Kacinauskaitė – Ivanauskienė Psichologė, komisijos pirmininko pavaduotoja
3. Angelė Matuzevičienė Logopedė, komisijos narė
4. Agnė Urbonienė Logopedė, komisijos narė
5. Renata Davidavičienė Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos narė
6. Daiva Riškienė Direktorius, komisijos narė
7. Ona Rakauskienė Dietistė, komisijos narė
Valentina Gruzdzevičienė Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja,   komisijos sekretorė

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštas

„Dėl mokyklų pareigos įsitraukti stabdant smurtą prieš vaikus artimoje aplinkoje“

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Siekdami užtikrinti efektyvesnį vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vertinimą Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje  ir savalaikės pagalbos vaikui teikimą, ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų, pedagogų ir specialistų  rekomendacija.

DĖL SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO OPTIMIZAVIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS VAIKUI GERINIMO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Nuo 2022-11-01 įsigaliojo LR Darbo kodekso pakeitimai, kuriais įtvirtintos priekabiavimo ir smurto prevencijos priemonės darbo vietoje.

Remiantis LR DK 30 str. 4 dalies pakeitimais  patvirtintos smurto ir priekabiavimo prevencijos taisykles.

Priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos taisyklės

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Vaiko gerovė ikimokykliniame ugdyme

Informuojame, kad Vilniaus PPT specialistai parengė metodines rekomendacijas mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms „INDIVIDUALAUS PAGALBOS PLANO RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“ ir atnaujino REKOMENDUOJAMĄ IPP FORMĄ.

Kviečiame susipažinti su leidiniu  https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2023/03/IPP-%C5%A1viesesn%C4%97-m%C4%97lyna.pdf

ir IPP forma https://www.vilniausppt.lt/informacija-vaiko-geroves-komisijoms/