Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Vaiko gerovės komisija

Vilniaus  lopšelio – darželio „Sakalėlis“ Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų.

Komisija vykdo šias funkcijas:

  1. remdamasi įstaigos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis atlieka ugdymo įstaigos mokymosi aplinkos, jos saugumo analizę;
  2. rūpinasi pozityvaus įstaigos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;
  3. organizuoja įstaigos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse.
  4. gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  5. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
  6. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ugdytinių apskaitą įstaigoje;
  7. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą.
  8. įvykus krizei įstaigoje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;
  9. bendradarbiauja su įstaigos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis

Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje, komisijoje
Rūta Jacevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė, komisijos pirmininkė
Andžela Merkienė Logopedė, komisijos pirmininko pavaduotoja
Aurėja Žilionytė Psichologė, komisijos narė
Agnė Urbonienė Logopedė, komisijos narė
Daiva Riškienė Direktorė, komisijos narė
Irena Viršilienė  Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos narė
Ona Rakauskienė  Maitinimo organizavimo specialistė, komisijos narė
Valentina Gruzdzevičienė Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja,   komisijos sekretorė

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Siekdami užtikrinti efektyvesnį vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vertinimą Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje  ir savalaikės pagalbos vaikui teikimą, ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų, pedagogų ir specialistų  rekomendacija.

DĖL SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO OPTIMIZAVIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS VAIKUI GERINIMO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Vaiko gerovė ikimokykliniame ugdyme

Informuojame, kad Vilniaus PPT specialistai parengė metodines rekomendacijas mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms „INDIVIDUALAUS PAGALBOS PLANO RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“ ir atnaujino REKOMENDUOJAMĄ IPP FORMĄ.

Kviečiame susipažinti su leidiniu  https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2023/03/IPP-%C5%A1viesesn%C4%97-m%C4%97lyna.pdf

ir IPP forma https://www.vilniausppt.lt/informacija-vaiko-geroves-komisijoms/