Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190033314

unnamed

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAKALĖLIS“

SKAMBINKITE

+370 5 247 5250

ATVYKITE

S. Stanevičiaus g. 86 Vilnius

RAŠYKITE

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt

Pranešėjų apsauga

   LR Pranešėjų apsaugos įstatymas numato, jog įstaigose būtų  įdiegtas funkcionuojantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kuriuo kiekvienas asmuo, kurį su įstaiga šiuo metu sieja arba ankščiau siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, galėtų pranešti apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiais būdais:

Vadovo paskirtas asmuo administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Įstaigos vadovo patvirtintas VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

  • Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2986b360db3611e7910a89ac20768b0f

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5d99180ed8a11e88568e724760eeafa

Pranešk apie korupciją:

https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė:

Atmintinė valstybės tarnautojams ar jam prilygtam asmeniui susidurus su korupcija

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma: 

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą